Sa ženama.
Za žene

Dajemo podršku ženama koje su ugrožene ratom i nasiljem. U tu svrhu, sarađujemo sa partnerskim organizacijama u ratom pogođenim i kriznim područjima, a koje ženama nude utočište i psihosocijalnu pomoć. Na taj način svjesno jačamo lokalne strukture i stručnost, te stvaramo radna mjesta na licu mjesta. Važni principi našeg rada su solidarnost i osnaživanje: jačamo autonomiju i samoodređenje žena na licu mjesta i zalažemo se kako bi one samostalno i uz donošenje vlastitih odluka mogle zastupati svoje interese.

Žene, krize i nasilje

Žene su drugačije pogođene sukobima i bježanjem u odnosu na muškarce, te njihove potrebe u glavnom ostanu neprepoznate. Žene su često one koje u konfliktnim situacijama izdržavaju svoje porodice i kao glavne učesnice zalažu se za mir i rješavanje sukoba. U oružanim sukobima su izložene veoma visokom riziku da dožive seksualizirano ratno nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje u porodici kao i druge vrste nasilja- u glavnom u tajnosti i sa ozbiljnim posljedicama za pogođene i društvo. AMICA se bori za samoodlučnost i rodnu ravnopravnost. Na osnovu rezolucije UN-a 1325 (» više ovdje) zahtijevamo da se ratni i mirovni procesi sagledavaju iz rodne perspektive.

Pročitaj više

Naš pristup

Neposredno sarađujemo sa ženskim organizacijama civilnog društva i aktivisticama za ženska prava u ratom pogođenim i kriznim područjima. Zajedno s našim partnerima*icama radimo na uspostavljanju stabilnih i dugoročnih struktura na licu mjesta i razvijamo ponude podrške za žene koje su ugrožene ratom i nasiljem. Na taj način jačamo lokalno civilno društvo i stručnjake na licu mjesta koji nude prijeko potrebna utočišta i psihosocijalne savjetodavne usluge za žene. Naš sveobuhvatni pristup u saradnji sa našim partnerskim organizacijama se naslanja na tri međusobno povezane oblasti djelovanja:

1. Jačanje na individualnom nivou:

    • Nudimo psihološke, pravne, medicinske i ekonomske usluge za žene i djevojke u kriznim i ratom zahvaćenim područjima (psihosocijalno savjetovanje).

2. Jačanje organizacija civilnog društva:

    • Podržavamo i pratimo uspostavljanje stabilnih, neovisnih i dobro umreženih ženskih organizacija u svrhu jačanja ponuda civilnog društva za žene.
    • Ugovaramo obuke, pružamo znanje i vještine s ciljem stabilizacije navedenih struktura i mreža.

3. Jačanje transformacije na strukturalnom nivou:

    • Zalažemo se za promjene koje vode ka rodnoj ravnopravnosti, tako što na društvenoj i političkoj razini podržavamo mjere izgradnje mira i političke jednakosti.
    • Pružamo socijalno prosvjetljenje i preventivni rad na temu nasilja nad ženama, seksualiziranog nasilja u ratu, uzroka, posljedica i mogućih kontramjera.

Šta predstavljamo

Govor o Göttingenovoj nagradi za mir


Foto: Stiftung Dr. Roland Röhl (Peter Heller)


Građanska hrabrost, osnaživanje, solidarnost: U svom govoru na ceremoniji dodjele nagrade za mir u Göttingenu, Dr. Gabriele Michel se očitovala o ova tri centralna pojma. Uvid u naš rad i našu viziju.

Pročitaj više

Odakle dolazimo

1993: kako je sve počelo


Foto: AMICA e.V:


AMICA je nastala u Freiburgu 1993. godine tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Izvorno osnovana kao organizacija za humanitarnu pomoć, AMICA je danas nevladina organizacija koja djeluje na međunarodnom nivou.

Pročitaj više

S kim radimo

Mreža i kooperacije


Foto: MiNZ&KUNST


AMICA djeluje u brojnim mrežama i savezima. Na taj način znanja iz užih oblasti koja smo stekli kroz međunarodnu saradnju, kod nas stavljamo na raspolaganje i uključujemo se u žensko političke rasprave.

Pročitaj više

Solidarno & feministički

Spenden